Siirry sisältöön

Puheenaiheita

Provincian Hollolalle toteuttama TVA-järjestelmä työnantajamielikuvan ja palkkauksen läpinäkyvyyden tukena

Hollolan kunta ottaa alkuvuodesta 2019 käyttöön uuden TVA-järjestelmän (työn vaativuuden arviointijärjestelmä), jonka Provincia toteutti kunnalle monivaiheisena vuoden 2018 aikana.

Hollolan kunta noudattaa palkkauksessaan TVA-järjestelmää, jonka uusittu, Provincian toteuttama järjestelmä otetaan käyttöön tammikuussa. Uudistus koskee yhteensä noin 440 työntekijää, joista 420 työskentelee KVTS:n (kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus) piirissä ja 20 TS:n (kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus) piirissä.

Hollolan kunnan henkilöstöjohtaja Anja Brofeldt kertoo, että vaikka kunnassa on jo aikaisemmin ollut käytössä TVA- järjestelmä, ei se enää kaikilta osin vastannut tämän päivän tarpeisiin, sillä sitä ei ollut esimerkiksi mahdollista kytkeä palkkatasoihin.

”Provincian kanssa toteutetun uudistuksen jälkeen pystymme määrittelemään tehtävien vaativuuden ja sitä kautta tehtävästä maksettavan palkan. Työsuorituksen arviointikriteerien avulla pystymme vastaavasti arvioimaan henkilön suoriutumista työtehtävistä.”

Osa työnantajamielikuvaa

Brofeldt kertoo, että aloite uuden TVA-järjestelmän hankkimisesta tuli vuonna 2016 pääluottamusmiesten puolelta, jonka jälkeen järjestelmän uudistamisaikataulua lähdettiin selvittämään. Hanke käynnistyi Provincian toteuttamana helmikuussa 2018.

”Kyseessä oli mittava uudistushanke, johon osallistui aktiivisesti noin kolmekymmentä henkilöä. Heistä suurin osa oli Hollolan kunnan esimiehiä ja pääluottamusmiehiä, jotka olivat mukana niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. ”

Hollolan kunnalle TVA-järjestelmällä on tärkeä rooli, joka kertoo esimerkiksi työnantajan vastuusta. ”Uuden TVA-järjestelmän myötä taataan palkkauksen läpinäkyvyys. Se on henkilöstölle osoitus siitä, että palkkausjärjestelmässä ei ole jääty jälkeen.”

Käytännössä järjestelmä toimii siten, että jokaista Hollolan kunnassa olevaa hinnoittelutunnusta varten on laadittu TVA-taulukko, joihin on määritelty työtehtäviä sekä niiden vaativuustasoja, joita arvioidaan numeroin. Saatujen numeroiden yhteismäärällä arvioidaan tehtävän vaativuutta, jonka avulla määritetään tehtäväkohtainen palkka.

Odotettu uudistus

Myös Hollolan kunnan palveluksessa työskentelevät odottavat järjestelmän käyttöönottoa. ”Henkilöstö odottaa oman tietoni mukaan mielenkiinnolla järjestelmän tuomia muutoksia. Myös esimiehet sekä pääluottamusmiehet ovat tyytyväisiä uudistuksen läpivientiin, jonka tuloksia odotetaan jo.”

Työsuorituksen arviointikriteerit sisällytetään ensi vuoden alusta kehityskeskustelulomakkeisiin. TS:n tehtävien vaativuudenarviointikriteerit otetaan käyttöön ensi vuoden alusta.

”Vaikka järjestelmä otetaan käyttöön, ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että koko henkilöstön palkat sen myötä automaattisesti nousevat, mutta se toimii mahdollisen muutoksen tukena.”

Hyvä suunnittelu parhaan lopputuloksen takeena

Provincia ja Hollola suunnittelivat sekä toteuttivat sisällön yhteistyössä. ”Lähtökohtaisesti kuitenkin suunnitteluvaihe eteni siten, että me asiakkaana kerroimme, millainen on oma tarpeemme ja mitä TVA-järjestelmän tulee pitää sisällään.

Provincian puolelta hanketta vetivät vastuuhenkilöt Merja Ylipaavalniemi ja Iina Vilen, joiden avulla hankkeen sisältö ja toteutus saatiin rajattua juuri Hollolan tarpeita ja tavoitetilaa vastaavaksi.

”Vastuuhenkilöt myös vetivät työpajoja sekä koulutuksia, joiden avulla Hollola tulee saamaan parhaan mahdollisen hyödyn uudesta TVA-järjestelmästä siten, että se palvelee niin esimiehiä kuin työntekijöitäkin”, Brofeldt kertoo.

Ylipaavalniemi kertoo, että hanke eteni jouhevasti ja intensiivisesti sisällön tuoton suhteen. ”Aikataulussa pysyminen ja selkeä työskentely monimutkaisen asian äärellä ovat minulle tuttua ja luontaista. Sisällön tuottamisessa on tärkeää saada asiakkaan tilaama lopputuote aikaiseksi siten, että työskentelyssä mukana olleet saavat äänensä kuuluviin”.

”Provincian vahvuus piilee siinä, että meillä on laaja henkilöstöhallinnollinen osaamispääoma niin henkilöstöjohdon kuin management –tason tehtävistä. Itseasiassa toimimme kokolailla kunta-alan HR –infran eri osa-alueilla. Siksi asiakkaan tarpeiden, tahtotilan ja halutun lopputuotteen tunnistaminen tapahtuu luontevasti ja ymmärrettävästi. Meidän ammattina on asiakkaan HR –substanssi ja sen kytkeytyminen asiakkaan muuhun toimintaympäristöön, kuten kuntatalous ja talousarvio, kunnallinen päätöksentekotapa tai henkilöstön edustuksellisuus. Tätä kokonaisuutta on mukavaa suunnata asiakkaiden hyötykäyttöön erilaisissa henkilöstöhallinnollisissa töissä, jotka mahdollisesti ovat odottaneet tekijäänsä asiakkaalla”, sanoo Ylipaavalniemi.

Onnistunut yhteistyö jatkuu

Brofeldtin mukaan lähes vuoden verran kestänyt hanke on ollut kaiken kaikkiaan onnistunut, ja Hollolan kunta on myös hyvin tyytyväinen Provincian kanssa yhteistyössä saavutettuun lopputulokseen.

”Kaikki tarjousvaiheesta sekä suunnittelusta aina marraskuussa 2018 tehtyihin viimeisiin viilauksiin asti, ovat sujuneet erittäin hyvin. Myös tuki ja neuvonta hankkeen kaikissa vaiheissa on ollut kiitettävää”.

Brofeldt on tyytyväinen myös hyvin sujuneeseen toteutusvaiheeseen. ”Meitä on asiakkaana kuunneltu koko prosessin ajan. Pystyimme todella luottamaan Provinciaan hankkeen jokaisessa vaiheessa, sillä kaikki asiat, jotka on sovittu tehtäväksi, tulivat tehdyksi.”

Brofeldt kertoo, että vaikka kaikki on käyttöönoton kannalta lähikuukausina valmista, TVA-järjestelmä elää koko ajan ja sitä myös päivitetään tarpeen mukaan. Myös kahden vuoden päästä käyttöönotosta tarkastellaan järjestelmän toimivuutta kokonaisuudessaan.”

Hollola on myös neuvotellut hankkeen jatkokehittämisestä sekä mahdollisista päivityksistä Provincian kanssa. ”Toivottavasti erittäin onnistunut yhteistyömme jatkuisi myös tulevaisuudessa.”